Toekomstvisie op Leven lang leren van het SCP

Leren in 2050 volgens het SCP
Voor het domein ‘leren’ signaleert het SCP een trend naar meer flexibiliteit en maatwerk. Leerroutes in de toekomst kennen minder standaardisering en stratificatie dan nu. Doordat de samenleving en arbeidsmarkt steeds sneller veranderen, neemt de noodzaak van een leven lang leren toe. De scheiding tussen initieel en post-initieel onderwijs zal vervagen, als perioden van leren en werken elkaar vaker afwisselen. En ook al nemen de mogelijkheden om minder tijd- en plaatsgebonden te leren toe; toch blijft er een belangrijke rol voor het leren op school. Het onderwijs zal zich ook meer gaan richten op niet-cognitieve vaardig¬heden, zoals leren samenwerken en leren samenleven. Niet iedereen zal even gemakkelijk zijn of haar ‘maatwerk-leerloopbaan’ kunnen samenstellen en vorm¬geven. Alleen daarom al blijft de rol van de docent belangrijk, al verandert die steeds meer in die van coach en begeleider. Het doorkijkje van het Sociaal Cultureel Planbureau is een projectie op basis van wat we anno nu weten. SCP 2017 Toekomstbeeld Leren

Open beeld
Wat we niet weten blijft het een redelijk open beeld. Echter met de kennis van nu, mede op basis van de monitor onderzoeken die NIDAP jaarlijks doet in lerende organisaties en onder lerende studenten en werkenden, zie je een belangrijke verschuiving naar digital en social learning, coachend leren, bedrijfsintern leren maar blijft bij een grote groep het leren in klasjes nog het meest aantrekkelijk. De focus op de toekomst is uiteraard minder gericht op de groep 30 plussers van nu. Maar juist deze groepen zijn groot in aantal en moeten nog twintig tot bijna veertig jaar mee.

Opleidingsvraag en gevraagde competenties werkgevers
NIDAP start deze zomer met haar twee monitor studies onder duizenden lerende organisaties en de lerende professionals. Dat is alweer jaargang 25. Wij kijken stuctureel naar de cursusmarkt van vandaag en van morgen. Wij volgen de positie van aanbieders en de wijze waarop doelgroepen en organisaties intern, zelfstandig, in klasjes, teams of alleen, met of zonder e-learning, on the job of online, met of zonder externe coaching en deskundigheid, kennis of vaardigheden willen leren. Daarnaast monitoren wij de arbeidsmarkt op basis van real time informatie en analyseren ontwikkelingen in de vraag naar gespecialiseerde mensen, op mbo en hbo niveau. Door de combinatie van deze informatie met het onderwijs, opleiding en trainingsaanbod en de wijze waarop personen en organisaties zich willen (of moeten) ontwikkelen, geven wij onderbouwde inzichten over de het leren van nu (2018) en de nabije toekomst en de rol van de opleider daarbij.

Niet-cognitieve vaardigheden
Dat het onderwijs van de toekomst zich meer moet en zal richten op niet-cognitieve vaardigheden is iets waar het bedrijfsleven al jaren om vraagt. Alleen over het type vaardigheden is ook door het SCP nog geen duidelijk beeld te geven. Wij denken, mede op basis van ons eigen onderzoek, dat het zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen binnen het eigen werkterrein, kennis of ervaringsdomein, inclusief de vaardigheden en wil om voortdurend zelfstandig te kunnen en blijven bijleren, het kunnen interpreteren, sturen en beslissen op basis van continue informatie en meer in het algemeen, het leven met meer onzekerheden in een niet-statische omgeving, noodzakelijke niet-cognitieve vaardigheden zijn waarover men dient te beschikken. Werkgevers delen de vaardigheden als volgt in (NIDAP B2B 2016):

No Comments Yet.

Leave a comment