NIDAP ontwikkelt vacaturedata-tool voor portfolio analyse hogescholen

Steeds meer hogescholen en faculteiten willen kritisch kijken naar het voltijd- en deeltijdportfolio vanuit een strategisch lange termijn perspectief.

De instellingen die de juiste strategische keuzes weten te maken, zullen de beste studenten, de beste docenten en het beste wetenschappelijk personeel aantrekken. Zij kunnen daarmee de beste onderwijskwaliteit bieden in een duurzaam bedrijfsmodel.

Met de portfolio-analyse ondersteunen en adviseren wij hogescholen bij het zoveel mogelijk data-driven vergelijken en ‘beoordelen’ van het complete portfolio van de hogeschool of faculteit.

Hieronder staan enkele ontwikkelingen die zich in en om elke hogeschool afspelen. Een aantal van deze ontwikkelingen kan reden zijn voor een hogeschool om een portfolio analyse te laten uitvoeren. Meestal wordt eerst een stuurgroep opgericht en soms eerst zelf een aanzet tot een portfolio-vergelijking gemaakt. Het uitbesteden van de portfolio-analyse levert veel tijdswinst op. Bovendien werken wij met een beproefde aanpak die objectief en volledig is. Bij een strategische discussie is van belang dat de gebruikte informatie, methodiek en bronnen niet te discussie staat.

HBO Landschap

Nederland telt 38 door de overheid bekostigde hbo-instellingen. Hier studeren momenteel meer dan 450.000 studenten (bron: OCW). Het hbo kenmerkt zich door verscheidenheid. Er zijn brede en meer gespecialiseerde opleidingen. Er zijn grote hogescholen met een gevarieerd aanbod aan opleidingen (multi-sectoraal), maar ook middelgrote en kleine met een beperkt assortiment (mono-sectoraal).  Het aantal studenten neemt tot ca. 2022 nog toe, waarna een daling verwacht wordt vanwege demografische krimp.

Hieronder staan enkele ontwikkelingen die zich in en om elke hogeschool afspelen. Een aantal van deze ontwikkelingen kan onderdeel zijn van de portfolio analyse:

 

 

Arbeidsmarktperspectief

Studenten baseren hun studiekeuze steeds vaker op het arbeidsmarktperspectief. Die arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer en internationaler. De instellingen die de juiste strategische keuzes weten te zijn het meest aantrekkelijk voor ambitieuze docenten en studenten en vinden beter aansluiting bij innovatieve bedrijven en organisaties. De vacature-analyse van

Werkveld vraag om competente HBO-ers

Veel hogescholen zijn bezig met flexibiliseren van het aanbod. Immers veel studenten werken reeds tijdens de studie en de verwachting is dat dit alleen maar verder zal toenemen. NIDAP geeft antwoord op vragen als wat deze ontwikkeling voor consequenties heeft voor de leerinhoud, het curriculum en de benodigde kennis en vaardigheden, nu en over enkele jaren. Wij analyseren per branche, beroepsgroep of werkveld de competenties en hard/soft skills die gevraagd worden.

Internationalisering

Door globalisering beperkt de markt voor hoger onderwijs en onderzoek zich niet meer alleen tot Nederland, maar wordt deze steeds internationaler; Nederland en haar HBO is aantrekkelijk voor buitenlandse studenten. Maar de Nederlandse student moet ook toegerust zijn voor een carrière in het buitenland. Vraag is of en hoe HBO’s met hun onderwijs hierop willen en kunnen inspelen. Zowel met behulp van internationale data en specifiek doelgroep onderzoek zijn wij in staat om de internationale vraag naar werkenden (en de benodigde skills) enerzijds en de vraag van internationale studenten anderzijds in kaart te brengen voor de hogeschool of faculteit.

Regionale verbinding

Actieve deelname in regionale kennisclusters (overheid, onderwijs en bedrijfsleven). Hier vindt zogenaamde kennis-valorisatie plaats: het omzetten van kennis in concrete producten en diensten;

Onderlinge samenwerking

Samenwerking tussen mbo-scholen en hogescholen en tussen hogescholen en universiteiten om de instroom en doorstroom van mbo naar hbo en van hbo naar wetenschappelijk onderwijs te bevorderen en kennisuitwisseling te verbeteren;

 

Onderzoek

Hogescholen verrichten toegepast onderzoek. Belangrijke taak hierbij is het overdragen van kennis naar de maatschappij.

Masters en Post HBO programma’s

Het aanbieden van masters door het HBO is een belangrijke aanvulling op het huidige master aanbod vanwege het meer toegepaste karakter, Het innoveert ook de verbindingen met het werkveld. Bovendien biedt het de ambitieuze bachelor alumnus een perspectief om door te studeren in combinatie met werk.

 

 

 

 

Duurzame inzetbaarheid MBO-ers

Naast voltijd- en deeltijdopleidingen biedt een groeiend aantal ho-instellingen ook opleidingen voor werknemers van bedrijven. De vraag van het bedrijfsleven naar deze zogenaamde post-initiële opleidingen voor de beter geschoolde werknemers is sterk gegroeid. Deze ontwikkeling past binnen het door de overheid gestimuleerde “leven lang leren”. Met name voor de groep MBO-ers die in de toekomst niet meer inzetbaar is, vakgebieden waar een tekort dreigt [bijv. ICT] en zij-instromers. NIDAP heeft tools ontwikkelt waarmee de opschoolbehoefte van MBO naar HBO vanuit het bedrijfsleven per branche en beroepsgroep kan worden aangetoond.

 

De portfolio analyse biedt een stevig fundament voor moeilijke investerings- en assortimentskeuzes. Voor meer informatie neemt u contact op met Martijn Pelle (martijnpelle @ nidap.com)

No Comments Yet.

Leave a comment