Macrodoelmatigheid 2.0

NIDAP is een strategische denktank voor de onderwijs en opleidingsaanbieders van Nederland. Wij baseren ons op gedegen onderzoek en 25 jaar expertise.  NIDAP kan worden ingeschakeld voor LLO marktverkenningen, macro-doelmatigheid en haalbaarheidsonderzoek, LLO-doelgroep en positioneringsonderzoek of ondersteuning bij de analyse van het onderwijsportfolio. In onze optiek gaan doelmatigheid en portfoliomanagement samen.

De macrodoelmatigheidsanalyse zoals wij die voorstaan zit toch anders in elkaar dan die van onze collega-bureaus.  Onze aanpak is arbeidsintensiever en grondiger. Hierdoor is de kans groter dat de haalbaarheid CDHO-proof kan worden aangetoond en dat de daaropvolgende werving gerichter wordt. Uiteraard werken ook wij met een aantal gevalideerde onderzoeksvragenlijsten, maar elke specifieke opleiding vraagt vaak om specifiek maatwerk.

Kritisch kijken naar je portfolio

(Business) Universiteiten, Hogescholen en ROC’s kijken kritisch naar het voltijd-, deeltijd- en leven lang leren portfolio vanuit een onderwijsinhoudelijk en arbeidsmarktperspectief. Instellingen die de juiste strategische keuzes weten te maken, versterken de regionale economische ontwikkeling en zullen de meeste en enthousiaste studenten, de beste docenten en het beste personeel aantrekken. Zij bieden de beste onderwijskwaliteit in een duurzaam bedrijfsmodel dat aansluit op de arbeidsmarkt, de leervraag van de student, de beroepen van nu en van de toekomst.

De  portfolioanalyse biedt een positief fundament voor een onderscheidend en macro-doelmatig onderwijsaanbod en kan worden uitgevoerd voor diplomagerichte voltijd-, deeltijd en duale Associate Degree-opleidingen, bachelor- of masteropleidingen. Met de portfolio-analyse helpen wij hogescholen,  universiteiten maar ook roc’s in korte tijd bij  ‘waarderen’ van het complete portfolio van de hogeschool of faculteit.

Portfoliomanagement en scorecard

Een strategisch bestuur of management kan kiezen voor een  (periodieke) analyse en benchmark van het opleidingsaanbod of (het problematische) deel daarvan. Het portfoliomanagement stuurt op de kernwaarden, missie en competenties én speelt in op de regionale arbeidsmarktvraag, economische ontwikkelingen en kennisagenda(‘s).   Onze aanpak ondersteunt onderwijsinstellingen bij de geleidelijke ontwikkeling naar een vraaggestuurd en toekomstgericht portfolio. Hiervoor hebben wij een dashboard en scorecard ontwikkeld dat op elke school kan worden geïnstalleerd.

Strategie en kernwaarden

Als startpunt van een portfolio-analyses nemen wij de meerjarenstrategie, kernwaarden (the soul of the agency) en doelstellingen van de hogeschool en haar afzonderlijke faculteiten. Daarnaast zijn de regionale (economisch en maatschappelijke) ontwikkelingen, thema’s en kennisagenda’s essentieel.

Van buiten naar binnen kijken

In praktische zin structureren, analyseren en combineren externe informatie (o.a. economisch, demografisch, maatschappelijk, onderwijsbehoefte, onderwijskwaliteit, instroom/uitstroomontwikkeling, kennisvraag, arbeidsmarktbehoefte met informatie die vanuit de instelling zelf beschikbaar is (o.a. data per opleiding, (personele, onderwijs- en financiële) gegevens.  Op basis van onze methodiek ontstaat een 360 graden beeld per opleiding, per domein, per faculteit over op organisatieniveau. De brede ontwikkelingen worden tevens verwerkt in een domein of faculteitsrapportage. Centraal hierbij staat het ‘van buiten naar binnen’ kijken, zoveel mogelijk op basis van feitelijke informatie en de regionale ontwikkelingen en samen met de organisatie tot inzichten te komen.

Meer weten? Een presentatie bij u op locatie plannen?

NIDAP beschikt over een aantal unieke bronnen en gevalideerde methoden om in relatief korte tijd een complete -op vergelijkbare data en informatie gebaseerde- portfolio-analyse per faculteit, domein of voor het hele aanbod van de universiteit of hogeschool te realiseren. Bent u benieuwd hoe wij dit aanpakken? Wij kennen de dynamiek van het hoger onderwijs en zijn vaste partner bij vele onderwijsinstellingen in Nederland.

 • Paul van der Wal  paulvanderwal @ nidap.com / 06 22 80 74 76
 • Martijn Pelle martijnpelle @ nidap.com / 06 55 88 20 22

 • Alumni onderzoek & LLL strategie
  Uit onderzoek onder alumni en leven lang leren marktverkenningen onder hbo en wo geschoolden blijkt dat een groot deel van deze doelgroep graag korte opleidingen en cursussen zou willen volgen bij de eigen  onderwijsinstelling. De alumni leven lang leren strategie van onderwijsinstellingen vraagt om inzicht in waar de specifieke doelgroep per faculteit of...
 • Opleidingsaanbod 360 graden geanalyseerd
  Het objectief en vergelijkend analyseren van het opleidingsaanbod (portfolio) levert een belangrijke basis voor een interne ontwikkeling van medewerkers.  NIDAP heeft veel ervaring in het snel bijeenbrengen van alle objectieve vergelijkende informatie over de interne en externe omgeving. Op basis hiervan produceren wij portfolioscorecards en – maatrapporten per sector, faculteit of voor een...
 • Naamsbekendheid bij uw Leven Lang Leren doelgroep
  NIDAP meet ieder jaar de positie van opleiders bij twee leven lang leren doelgroepen: de hr/opleidingsverantwoordelijke (b2b) en de professional (b2c). Onze analyses ondersteunen bij: de evaluatie van een uitgevoerde marketing/reclame campagne de te verwachten gevolgen voor de omzet als gevolg van een marketing/reclame campagne de beste doelgroepen voor uw organisatie de beste...
 • Concurrentie-analyse en sectoranalyse
  NIDAP biedt concurrentie- en sectoranalyses speciaal voor commerciële opleiders. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de omvang in euro’s en deelnemers en uw fair share. Of om het huidige onderscheidend vermogen (USP) en uw aanbod in relatie tot de belangrijkste collega-opleiders. Onze informatie draagt bij aan de juiste focus van productmanagers of onderwijsdirecteuren....